عراقچی در مورد ابعاد برجام به اعضای کمیته هسته ای مجلس گزارش می دهد