چرایی ارسال پیامک تعیین تکلیف سربازی به سربازی‌رفته‌ها