بازدید فرمانده نیروی هوایی از پایگاه شهید اردستانی