آقای روحانی! با بررسی حذف کارت سوخت امکان فساد را کاهش دهید