بزرگترین کنفرانس بین المللی برق ایران برگزار می‌شود