ادعای آزاراخلاقی 2 زن علیه ترامپ / ترامپ: قربانی بزرگ ترین تخریب سیاسی تاریخ آمریکا هستم