مشارکت بنیاد برکت در هشت طرح توانمندسازی اقتصادی در آذربایجان غربی