یک درصد آسانسورهای بازرسی شده استاندارد بود/ ۱۰۰واحد CNG تعطیل شد