میزبانی ظریف از دو دیپلمات برجسته آفریقایی در روز یکشنبه