سکوی 19 A با ثبت رکوردی بی سابقه به بهره برداری رسید