اهدای 2 گیگ اینترنت رایگان به شرکت کنندگان در سرشماری نفوس و مسکن