لابی عربستان در امریکا: باید با اسرائیل متحد شویم / برای مقابله با ایران باید به یکدیگر اعتماد کنی