عوامل تفرقه افکن انگلیس عامل حمله به عزاداران حسینی در کابل هستند