50 زندانی در غزنی افغانستان از چنگ طالبان آزاد شدند