بومی‌سازی سیستمهای مخابرات نوری پرظرفیت راه‌اندازی شد