خلاصی از وابستگی به درآمد نفت تنها از مسیر اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود