تاکید پزشکیان بر سردرنیاوردن از FATF / انتقاد تبریزیها از این اظهارات نماینده شان