عزاداری دهه دوم محرم در بنیاد امید با سخنرانی فیرحی و میرموسوی + برنامه