تمایل افغانستان برای پیوستن به راهروی اقتصادی چین-پاکستان