آمریکا منافع خود را در گرو بحران زایی در منطقه می داند