تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد / احتمال رونق سفته‌بازی در سال۹۶