ترافیک شدید در محدوده خیابان مصطفی خمینی به دلیل احتمال نشست زمین