آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است