درصورت تدام سیاست فعلی دولت گزینه انتخاباتی فراکسیون امید «روحانی» است