ترامپ : قربانی بزرگ ترین تخریب سیاسی تاریخ آمریکا هستم