مصرف روزانه بیش از 3 میلیون لیتر فرآورده نفتی در منطقه همدان