سرمایه گذاری در بورس و دریافت سود نقدی و ایجاد دارایی مولد "همراه"