زخمی شدن یک افسر صهیونیست در تازه ترین عملیات فلسطینیان