چین از مبارزه فیلیپین با قاچاق مواد مخدر حمایت کرد