سفیر عربستان در عراق خبرها درباره جانشین خود را تایید کرد