تدابیر جدیدی برای ممانعت از پیوستن جوانان به تروریست‌ها اتخاذ می‌شود