شورای امنیت شهرک سازی در سرزمین های اشغالی را محکوم کرد