روسیه، ترکیه و عراق را به پرهیز از تنش های نظامی فراخواند