برای مکالمات با خارج از کشور اپلیکیشن غیر معتبر نصب نکنید