درخواست یک گروه اسراییلی از سازمان ملل برای کمک به پایان بخشیدن به اشغال فلسطین