لاوروف:مخالفان سوریه، گروهی دمدمی مزاج و مهاجرانی بی مسئولیت اند