توسعه همکاری همه‌جانبه میان شهرهای یزد و یاسپیرین مجارستان