آیین رونمایی از کتاب صوتی شهید صیاد شیرازی آغاز شد