بازار مرغ نیازمند تعادل بخشی است/ فاصله نرخ خرید تا فروش عاملی برای عدم سود مرغدار