تصمیم هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان برای افتتاح دفاتر استانی جدید