انگلیس: ادامه شهرک سازی‌ها راه حل تشکیل دو کشور مستقل را تضعیف می کند