27 میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تکمیل مجتمع آبرسانی پاچکنار