عبدالله برجسته: سازمان برنامه و بودجه با هنر تئاتر بیگانه است