پایان فاز نخست ترمیم و بهبود آسفالت بزرگراهها تا پایان آذر ماه