‌یک جامعه‌شناس: فقدان امید اجتماعی پویایی را از جامعه می‌گیرد