عدم تغییر سود تسهیلات شرکت های لیزینگ/ بانک ها میلی به کاهش نرخ بهره وام بانکی ندارند