وزارت بازرگانی مسئولیت صدور کارت های بازرگانی را برعهده بگیرد/ ایجاد نظام جامع مالی درکشور اراده ای قوی می طلبد