ملیت افراط‌گراها و تکفیری‌ها در پاکستان باطل می‌شود