تقسیم سود، تامین مالی شرکتهای بورسی را با مشکل مواجه می‌کند