تاکید جمهوری آذربایجان بر حل مسئله کشمیر، سرخط روزنامه های پاکستان/24 مهر